Põhikiri

EESTI  NOVA SCOTIA RETRIIVERITE TÕUÜHINGU

PÕHIKIRI

 1.    ÜLDSÄTTED

1.1.   Mittetulundusühingu nimi on Eesti Nova Scotia Retriiverite Tõuühing (edaspidi ENSRTÜ).
1.2.   ENSRTÜ on vabatahtlik ühiskondlik mittetulundusühinguna tegutsev ühendus, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle tegevus või harrastus on seotud Nova Scotia retriiveri tõuga.
1.3.   ENSRTÜ juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast, Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) põhikirjast ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (edaspidi FCI) normatiivdokumentidest.
1.4.   ENSRTÜ-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.5.   ENSRTÜ asukoht on Eesti Vabariik, Harju maakond, Saue vald.
1.6.   ENSRTÜ on asutatud 22.10.2013.a. määramata tähtajaks.

2.    ÜHINGU EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1.   ENSRTÜ korraldab koostöös teiste kennelpiirkondade ja kontaktisikutega Nova Scotia retriiveri koeratõu aretuse taseme, teadmiste ja tõu kvaliteedi tõstmist, samuti Nova Scotia retriiveri koeratõu tutvustamist;
2.2.   ENSRTÜ suunab ja kontrollib Nova Scotia retriiverite aretustööd Eesti Vabariigis.
2.3.   ENSRTÜ kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku Nova Scotia retriivereid puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas.
2.4.   ENSRTÜ viib läbi retriiverite dressuuri ja koolitust, korraldab tõunäitusi ja muid üritusi.
2.5.   ENSRTÜ sõlmib väliskontakte ja võtab osa näitustest vastava maa tõuühingu kutsel jne.

3.    ÜHINGU LIIKMESKOND

3.1.   ENSRTÜ liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Ühingu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses, on tasunud sisseastumismaksu ja maksavad regulaarselt liikmemaksu.
3.2.   ENSRTÜ liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmetele kinnitab ühingu juhatus.
3.3.   ENSRTÜ liikmetel on õigus:
3.3.1. võtta osa ühingu tegevusest ja osaleda kõigil üritustel;
3.3.2. osaleda hääleõiguslikena ühingu üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud ühingu juht-, kontroll- ja muudesse valitavatesse organitesse, esindada ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel;
3.3.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta ja saada ühingu tegevusest informatsiooni;
3.3.4. ühingust välja astuda.
3.4.   ENSRTÜ liikmed on kohustatud:
3.4.1. järgima ühingu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte, samuti EKL’i ja FCI poolt kehtestatud akte;
3.4.2. osa võtma korralistest ja erakorralistest üldkoosolekutest ning valitavatesse organitesse kuulumise korral osalema nende töös;
3.4.3. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
3.4.4. seisma ENSRTÜ eesmärkide ja põhimõtete eest;
3.4.5. teavitama ühingut oma kontaktandmete muutumisest. Kontaktandmete muutumisest teavitamata jätmise korral loetakse liikmele edastatud teated kättetoimetatuks, kui need on edastatud liikme poolt ühingule esitatud kontaktaadressile.
3.5.   ENSRTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab ENSRTÜ juhatus. Liikmeks astumise aasta eest arvestatakse liikmemaksu proportsionaalselt kalendriaasta lõpuni jäävate kuude (sh liikmeks astumise kuu) eest. Edaspidi arvestatakse liikmemaksu tasumist kalendriaasta põhiselt.
3.6.   ENSRTÜ juhatus võib liikme ühingust välja arvata järgmistel juhtudel:
3.6.1. liikmemaksu tasumata jätmisel enam kui kolme kuu eest;
3.6.2. ENSRTÜ põhikirja, eetikakoodeksi või muude täitmiseks kohustuslike aktide või hea tava olulise rikkumise korral.
3.7.   Põhikirja punkti 3.6.2 alusel ühingust väljaarvatud liikmel ei ole õigust väljaarvamisest viie aasta jooksul uuesti ühingusse astuda.

4.    ÜHINGU JUHTIMINE

4.1.   ENSRTÜ  kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.2.   ENSRTÜ üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Koosoleku toimumisest teatatakse ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva e-kirja, faksi või lihtkirja teel.
4.3.   Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.
4.4.   Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.4.1. põhikirja muutmine;
4.4.2. ühingu eesmärgi muutmine;
4.4.3. juhatuse liikmete määramine;
4.4.4. uude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;
4.4.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.4.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.
4.5.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt üks neljandik ENSRTÜ liikmetest. Juhul, kui esindatud on vähem liikmetest, siis kutsutakse ühe kuu jooksul kokku uus üldkoosolek, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.6.   Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.
4.7.   Üldkoosoleku pädevuses on uue põhikirja vastuvõtmine, täienduste ja muudatuste tegemine põhikirjas, kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul esindatud ENSRTÜ liikmetest;
4.8.   Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.9.   Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.10. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku käesoleva põhikirja punktis 4.9 nimetatud asjaoludel, on taotlejal õigus kutsuda üldkoosolek kokku selleks juhatusele ettenähtud korras.
4.11. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik ühingu üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5.    ÜHINGU JUHATUS

5.1.   ENSRTÜ juhatus on ENSRTÜ juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ENSRTÜ-d selle igapäevases tegevuses;
5.2.   ENSRTÜ juhatus on 3- kuni 5-liikmeline ja valitakse 2 aastaks.
5.3.   ENSRTÜ juhatuse pädevuses on:
5.3.1. ENSRTÜ jooksva töö ja asjaajamise ning raamatupidamise korraldamine;
5.3.2. ENSRTÜ liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine ja registri pidamine;
5.3.3. tasuliste teenuste hinna määramine, kogumine ja laekumise jälgimine;
5.3.4. koolitusseminaride, näituste, väljaõppe, tõuomaste katsete ja koolituste ning muude ürituste korraldamine;
5.3.5. tõualase kirjanduse, materjali kogumine, töötlemine ja väljaandmine;
5.3.6. kasvatus- ja aretustöö koordineerimine, seda puudutavate normide väljatöötamine, vastavate erilubade väljastamine ja normide täitmise jälgimine;
5.3.7.  aretust, näituseid, kohtunikke, katseid ja võistlusi puudutavate eeskirjade vastuvõtmine ning kinnitamine ja nende teatavaks tegemine ühingu liikmetele ja EKL-le.
5.3.8. eetikakoodeksi kehtestamine;
5.3.9. ENSRTÜ rahaliste vahendite ja omandi eesmärgipärase kasutamise ning raamatupidamisarvestuse tagamine;
5.3.10.  majandusaasta aruande ja bilansi ning tegevusaruande esitamine üldkoosolekule;
5.3.11.  üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
5.3.12.  üldkoosolekul vastuvõetud otsuste elluviimine;
5.3.13.  ENSRTÜ esindamine, huvide eest seismine ja lepingute sõlmimine;
5.3.14.  toimkondade ja töörühmade moodustamine ja neile volituste andmine;
5.3.15.  põhivahendite soetamine, rentimine ja võõrandamine, käibevahendite seisu jälgimine;
5.3.16.  muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.
5.4.   Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul lihthäälteenamusega ENSRTÜ liikmete seast. Kui juhatuse liige soovib ise oma volitused lõpetada enne tähtaega ja/või astuda välja ühingust, peab ta esitama juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatuse liikme volitused loetakse lõppenuks avalduse esitamise hetkest.
5.5.   Üldkoosolek võib juhatuse liikmeid  igal ajal tagasi kutsuda.
5.6.   Juhatus valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimehe valimistel peavad osalema kõik juhatuse liikmed.
5.7.   ENSRTÜ juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust, sealhulgas:
5.7.1. juhatab juhatuse istungeid;
5.7.2. esindab ENSRTÜ-d käesolevate ja juhatuse poolt antud volituste piires Eesti Vabariigis ja välisriikides;
5.7.3. korraldab juhatuse ametliku informatsiooni levitamist ühingu liikmetele ja partneritele, sealhulgas korraldab kirjavahetust ja teadete saatmist. ENSRTÜ liikmete kirjalikuks teavitamiseks loetakse teadete saatmist e-kirja, faksi või lihtkirja teel.
5.8.   Juhatuse kõikidel liikmetel on õigus esindada ENSRTÜ-d kõigis õigustoimingutes.
5.9.   Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liiget. Juhatus käib koos vähemalt neli korda aastas, vajaduse korral sagedamini.
5.10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Juhatuse koosolekute otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ning vormistatakse kirjalikult. Juhatus võib võtta otsuse vastu ka koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või e-kirja teel kõik juhatuse liikmed.
5.11. ENSRTÜ juhatus töötab ühiskondlikel alustel.

6.    RAHALISED VAHENDID

6.1.   Ühingu esimeseks majandusaastaks on 18 kuud. Edaspidi on majandusaastaks kalendriaasta.
6.2.   ENSRTÜ vara tekib liikmete osamaksudest või muudest maksetest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

7.    ARUANDLUS JA REVIDEERIMINE

7.1.   ENSRTÜ aruandeperioodiks on kalendriaasta.
7.2.   ENSRTÜ teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist;
7.3.   Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

8.    MUUD TINGIMUSED

8.1.   ENSRTÜ lõpetatakse:
8.1.1. üldkoosoleku otsusega;
8.1.2. liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
8.1.3. üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud organite liikmed;
8.1.4. muudel seaduse või põhikirjaga ettenähtud alustel.
8.2.   ENSRTÜ võib alati lõpetada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on kõik üldkoosolekust osa võtnud või sellel esindatud liikmed.
8.3.   Ühingu lõpetamine ja likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
8.4.   Ühingu tegevuse lõpetamise korral jaotatakse ühingu vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
8.5.   Kui ühingu vara ei saa jaotada ettenähtud alustel, juhindutakse vara jaotamisel Eesti Vabariigi seadusandlusest.
8.6.   Juhul kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

KINNITATUD EESTI NOVA SCOTIA RETRIIVERITE TÕUÜHINGU asutamiskoosolekul Tallinnas, 22.10.2013.a.